PROJEKTI NA KMETIJI

»TRAVIŠČE VEZ OD BREŽINE DO SADOVNJAKA«


Mija Mirkac, Kmetija Mirkac p. d. Rebernik, je na 2. Javni poziv EKSRP za izbor operacij, za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju lokalne akcijske skupine Mislinjske in Dravske doline LAS MDD (2014-2020) prijavila projekt »Travišče vez od brežine do sadovnjaka«. Po potrditvi projektnega predloga na ravni LAS MDD, katerega vodilni partner je Mestna občina Slovenj Gradec, je bil le ta poslan v dokončno odobritev na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, s strani katere je bila 28. oktobra 2020 izdana Odločba o pravici do sredstev, ki potrjuje sofinanciranje projekta v višini 29.906,57 €. Nepovratna sofinancirana sredstva so bila zagotovljena iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Organ upravljanja, pristojen za izvajanje pomoči iz EKSRP je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP).

POVZETEK PROJEKTA


Naziv projekta: »TRAVIŠČE VEZ OD BREŽINE DO SADOVNJAKA

Nosilec projekta: Mija Mirkac, Kmetija Mirkac p. d. Rebernik

Projektni partnerji:

- Center Gaia, d. o. o.,

- Blaž Lečnik, po domače SMUK

- KGZS Zavod CE

- KMETIJSKA ZALOŽBA, Založništvo in intelektualne storitve, d. o. o.

- SADJARSKO DRUŠTVO MISLINJSKE DOLINE LESNIKA

- ZDRUŽENJE ZA MEDSOSEDSKO POMOČ STROJNI KROŽEK KOROŠKE.Ukrep M19; Podukrep M19.2 - Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost:

- Tematsko področje: 3 Varstvo okolja in narave

- Podukrep: 3 C Krepitev trajnostnih zelenih rešitev in pametne rabe virov za zeleno krožno gospodarstvoNamen in aktivnosti projekta:

Namen projekta je krepitev znanja in povezovanja za razvoj kmetijstva in podeželja za učinkovito načrtovanje in upravljanje s prostorom. Načrtovano je razviti in vpeljati v prakso novo tehnologijo ohranjanja travišč koroških pungradov, brežin, gozdnih robov, površin ob vodotokih v primestnih okoljih na območju LAS MDD s sodelovanjem sedmih partnerjev; kmetij Mirkac iz občine Slovenj Gradec, ekološke kmetije Lečnik iz občine Dravograd, ekološke kmetije Center Gaia iz občine Mislinja in javnih inštitucij KGZS Zavod-a Celje, Sadjarskega društva Mislinjske doline Lesnika, Združenja za medsosedsko pomoč Strojni krožek Koroške ter zasebnega partnerja Kmetijske založbe. S tem projektom bi sanirali zapuščena in neizkoriščena podeželska in primestna urbana območja ter preprečili odseljevanje mladih iz strmih območij LAS MDD. Projekt zajema koordinacijo in vodenje operacije, nakup opreme za izvedbo ciljev operacije, izvedbo treh predstavitvenih dogodkov in promocijske in izobraževalne aktivnosti v obliki reportaže v časopisu Kmetovalec ter osveščanje in komunikacijo članov sadjarskih društev in Združenja za medsosedsko pomoč strojni krožek Koroške ter vseh ostalih prizadetih ciljnih skupin.Cilji in rezultati projekta:

- Temeljni cilj je varstvo okolja, kar bo operacija omogočala, saj se z izvedbo naložbe zmanjšuje potreba po vnosu fitofarmacevtskih sredstev v okolje oziroma omogoča prenehanje uporabe le-teh;

- Sanacija zapuščenih in neizkoriščenih podeželskih in primestnih urbanih območij;

- Nakup mulčerja, ureditev poligonov za demonstracije;

- Trije predstavitveni dogodki;

- Objava reportaže v časopisu Kmetovalec.Vrednost operacije:

- Skupna vrednost projekta z DDV : 42.512,64 €

- Odobrena višina zneska sofinanciranja EKSRP: 29.906,57 €Način financiranja:

Operacijo delno financira Evropska unija iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), pristop CLLD- izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020.Geografska lokacija projekta:

- Občina Mislinja – ekološka kmetija CENTER GAIA, d. o. o

- Občina Slovenj Gradec – kmetija Mirkac

- Občina Dravograd – ekološka kmetija SMUKČasovni okvir izvajanja:

Predviden zaključek projekta je 30.06.2021